ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „Геострой“ АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на имот с идентификатор 07140.8152.67, землище на град Бухово, община Столична, собственост на ГЕОСТРОЙ АД, във връзка с водоснабдяването му с вода за други цели“.

За преценяване необходимостта от ОВОС за горецитираното ИП е изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда, която може да бъдe разгледана всеки работен ден в Дирекция „Екология, ЗБУТ и ИСУ" при „Геострой“ АД на адрес гр. София, ул. „Мокренски проход“ 31, считано от 05.02.2021 година.

Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на „Геострой“ АД, на адрес гр. София, ул. „Боянски водопад“ 106.