Д-р инж. Владимир Вутов

Владимир Вутов е магистър по специалност „Маркшайдерство и Геодезия“ и магистър по специалност „Икономика на човешките ресурси“. През 2018г. придобива образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Подземно строителство”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”.

Владимир Вутов започва своя професионален път през 2002 г. като маркшайдер в рудник „Елаците“, по-късно работи като проектант по минна част.

През 2004 г. продължава развитието си в Геотехмин ООД като ръководител проект.

От 2005 г. поема ръководството на ГЕОСТРОЙ АД.